Sopimusehdot

1. ASIAKKUUS

 

a) SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Silver ja Silverplus asiakkuuksien sopimukset ovat voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään viisi (5) kuukautta. Sopimuksen irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortit ovat voimassa kolme (3) kuukautta. Kuukausipassi on voimassa yhden (1) kuukauden. Asiakkuuden päätyttyä asiakas on velvollinen palauttamaan Silverplus asiakaskorttinsa vastaanottoon. Palauttamatto-masta asiakaskortista peritään 20€ korvausmaksu.

b) SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Sopimuksen haltija on oikeutettu irtisanomaan sopimuksensa kahden (2) kuukauden irtisanomisoikeudella. Erityissyitä sopimuksen purkamiseen ei vaadita. Irtisanominen tulee aina tehdä henkilökohtaisesti Silverplus kuntokeskuksessa irtisanomislomakkeella. Silverplus vahvistaa irtisanomisen ja ilmoittaa viimeisen veloituspäivän. Etukäteen maksettuja harjoituskuukausia ei palautetta. Sopimuksen voi kuitenkin irtisanoa ilman 2kk irtisanomisaikaa, mikäli sopimuksen haltijalla on vähintään kahden (2) kuukauden liikuntakyvyttömyys, joka estää häneltä liikunnan harrastamisen. Välitön irtisanominen vaatii lääkärintodistuksen.

c) SOPIMUKSEN JÄÄDYTYS Silverplus asiakkuuden sopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää ilman erillistä syytä jokaista 12kk kohti kahdeksi (2) kuukaudeksi. Silver asiakkuuden sopimuksen voimassaolo voidaan jäädyttää ilman erityistä syytä jokaista 12kk kohti yhdeksi (1) kuukaudeksi. Tällöin jäädytyksestä peritään kertaluontoisena kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen jäädytysmaksu jokaista jäädytyskuukautta kohti. Minimi jäädytysajan pituus on kuukausi. Ilmoitus jäädytyksestä tulee tehdä etukäteen Silverplus kuntokeskuksen vastaanottoon. Irtisanottua sopimusta ei voi jäädyttää. Jäädytysoikeus koskee vain voimassaolevia sopimuksia. 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortteja sekä Kuukausipassia ei voi jäädyttää.

Jäädytysmaksu 20€/kk
Yli yhden (1) vuoden asiakkuuksille 10€/kk
Yli kahden (2) vuoden asiakkuuksille 0€/kk

Sairaudesta tai raskaudesta johtuen kaikkien sopimusten voimassaolo voidaan jäädyttää vähintään yhdeksi (1) ja enintään 12 kuukaudeksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat. Vain lääkärintodistuksen mukainen, minimissään neljä (4) viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä, sairaudesta tai raskaudesta johtuva väliaikainen liikuntakyvyttömyys oikeuttaa sopimuksen sairausajan jäädytykseen. Jäädytykset ja harjoitusmaksujen hyvitykset huomioidaan kuukausitasolla, yksittäisiä sairaslomaviikkoja ei huomioida. Jo veloitettuja harjoitusmaksuja ei palauteta, vaan ne huomioidaan tulevien harjoitusmaksujen hyväksi. Sairaudesta tai raskaudesta johtuvasta sopimuksen jäädytyksestä ei peritä erillistä jäädytysmaksua.

 

2. MAKSUTAVAT JA -EHDOT, SAATAVIEN PERINTÄ

 

Maksutapana on yleensä lasku. Asiakas voi valita haluaako laskun sähköpostitse, haluaako maksaa sen kassaan, haluaako sen e-laskuna suoraan verkkopankkiinsa vai paperisena postissa. Paperilaskusta peritään 5€ laskutuslisä. Asiakas voi valita maksaako laskun kuukausittain tai suuremmissa (1, 2 tai 3 krt vuodessa) erissä. Kuukausipassi ja 10 x Ryhmäliikunta- ja Kuntosalikortit maksetaan aina kerralla. Laskutus tapahtuu aina 10 päivää ennen harjoituskauden alkua ja laskulla on 14pvä netto. Etukäteen maksettuja suorituksia ei palauteta liikuntaseteleinä eikä rahana jäsensopimusta irtisanottaessa.

Erääntyneestä laskusta lähetetään yksi (1) maksumuistutus sekä yksi (1) maksukehotus, johon lisätään kulloinkin voimassaolevat muistutus- ja laskutuskulut. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi ulkopuoliselle taholle. Kun saatava on siirretty perintään, on Silverplussalla oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen asiakkaalle. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta sopimuksen mukaisesti erääntyvien erien maksamisesta.

 

3. YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

SILVERPLUS:

Silverplus huoltaa välineet, laitteet ja varusteet taatakseen toiminnan laadun ja turvallisuuden. Silverplus voi sulkea keskuksen tai lyhentää aukioloaikoja pyhäpäivien ja virallisten vapaapäivien yhteydessä. Silverplussalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen siitä riippumattoman esteen seurauksena (vesivahinko, työtaistelutoimenpide tai muu sen kaltainen este, minkä seurauksena palveluja ei voida tarjota). Silverplussalla on myös oikeus rajoittaa Silverplussan tilojen käyttämistä joko kokonaan tai osittain välttämättömien huolto-yms. toimenpiteiden ajaksi.

Silverplus pidättää itsellään oikeuden tehdä kausikohtaisia muutoksia ryhmäliikuntaohjelman sisältöön ja tuntien määrään sekä liikuntakeskuksen aukioloaikoihin. Silverplus pidättää itsellään oikeuden rajoittaa tehtävien asiakassopimusten määrää sekä osallistujien määrää ryhmäliikuntoihin. Silverplus pidättää itsellään oikeuden perua ryhmäliikuntatunti ohjaajan sairauden tai muun esteen takia. Perumisesta tulee aina ilmoittaa osallistujille henkilökohtaisesti. Silverplus ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaille tai asiakkaiden vieraille tai henkilökohtaiselle omaisuudelle Silverplussan tiloissa tai Silverplussan tilojen yhteydessä olevissa tiloissa/alueilla (esim. parkkipaikka), paitsi jos vahinko on aiheutunut Silverplussan laiminlyönnin johdosta. Silverplus pyrkii dopingvapaaseen ympäristöön ja toimintaan. Silverplus pidättää itsellään oikeuden purkaa asiakassopimus, jos asiakas esiintyy päihtyneenä, jättää noudattamatta turvallisuus- tai järjestysohjeita, käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti tai jos käytöksen katsotaan olevan liikuntakeskuksen ilmapiiriin sopimatonta.

SOPIMUKSEN HALTIJA:

Sopimuksen haltija pyrkii omalla panoksellaan vaikuttamaan keskuksen viihtyvyyteen ja siisteyteen sekä noudattamaan Silverplussan välineiden, laitteiden tai varusteiden käyttöä koskevia ohjeita. Sopimuksen haltija on vastuussa omasta terveydentilastaan siten, ettei harjoittelu aiheuta terveysriskiä. Harjoittelu tapahtuu sopimuksen haltijan omalla vastuulla. Silverplussan kaikki sopimukset ja kortit ovat henkilökohtaisia. Harjoitteluoikeutta ei voi käyttää kukaan toinen, eikä sitä voi siirtää toiselle. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi Silverplussassa on kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvonta edellyttää jokaisen sopimuksen haltijan käyttävän asiakaskorttiaan ennen käyntiään tai todistavan henkilöllisyytensä. Kadonneen, turmeltuneen tai muuten käyttökelvottoman asiakaskortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen käsittelykulu.

Sopimuksen haltija ymmärtää, ettei voi vaatia hyvitystä harjoitusmaksulleen, eikä irtisanoa sopimustaan, jos Silverplus joutuu hetkellisesti osittain tai kokonaan sulkemaan Silverplussan ja keskeyttämän palvelujen tarjoamisen siitä riippumattoman esteen tai Silverplussassa suoritettavien välttämättömien huolto- yms. toimenpiteiden takia. Sopimuksen haltijan tulee tehdä sopimus- ja laskutustietojen muutokset kirjallisesti Silverplus kuntokeskuksessa muutoslomakkeella. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä.